Reisijate veoeeskirjad

Linda Line`i pagasi veoeeskirjad
Veoleping ja selle subjektid
Käesolevas eeskirjas kirjeldatud sõidupiletina käsitletav veoleping on sõlmitud vedaja Lindaliini AS ja reisija vahel. Lindaliini AS ei teosta lastivedu ega võta vastutavale hoiule väärisesemeid (raha, väärtpaberid, kuld, hõbe, kalliskivid, kunstiesemed).

Rakendatav seadus
Veolepingu puhul rakendatakse Eesti kaubandusliku meresõidu seadust või Soome mereseadust sõltuvalt sellest, kumb seadus kehtib volitatud kohtu asukohas. Kui ühegi seaduse sätted ei ole reisijate ja nende pagasi veol kohustusliku jõuga käesolevates eeskirjades silmas peetud volitatud kohtus, rakendatakse veolepingule 1974.a. Ateena konventsiooni, 29.03.1990 lisaprotokolliga muudetud kujul sätteid, mis puudutavad reisijate ja nende pagasi vedu meritsi.

Erimeelsuste lahendamine
Veolepingut puudutavad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui pooled ei jõua vaidlusküsimustes kokkuleppele, siis lahendatakse vaidlused vastavalt kostja asukoha riigi kohtuorganites või poolte poolt kokku lepitud kohas. Kui veolepingu suhtes tuleb vastavalt eeltoodule rakendada Ateena konventsiooni, võib tüliküsimuse lahendada vastavalt hageja valikule ka kohtus, mis määratakse vastavalt artiklile 17, punkt 1 (b) ja (c).

Rakendusala
Reisijate ja nende pagasi transportimisel kohandatakse veolepingu ja rakendatava seaduse nõudeid. Meretransport hõlmab aega, mille jooksul reisija ja tema pagas on vedaja terminalis lähtesadamas, laevas või vedaja sihtsadamas.

Piletid ja laev
Veolepingu olemasolu näitav broneering tuleb lähtesadamas vedaja terminalis esitada piletikontrollile. Vedaja ei ole kohustatud tagastama varastatud, kadunud või hävinenud sõidupileti maksumust. Muude juhtumite korral kehtivad Reisieeskirjas toodud üldtingimused, mida on võimalik lugeda laeval, Linda Line’i kassades või internetis aadressil www.lindaliini.ee Nii reisija kui vedaja õigus veolepingu tühistamiseks on kindlaks määratud rakendatava seadusega. Vedajal on õigus kasutada veo teostamiseks ka muud laeva peale piletil nimetatu.

Pagasit puudutavad piirangud
Ühe reisija kohta on tasuta lubatud kaasa võtta laevale pagasit gabariitidega 80 x 50 x 100 cm või vastavas suhtarvus ja mille kaal ei ületa:
Turistiklassis: ühe reisija kohta 20kg tasuta
Linda Lounge ja VIP-klassis: ühe reisija kohta 30kg tasuta

Ülekaaluline pagas kuulub maksustamisele järgmiselt: iga ületatud 10 kg reisija kohta 10€

Pagasiks ei ole: käekott, vihmavari, lapsekandmiskorv või beebikott, lapsevanker, – käru, jalutuskepp ja kargud ning ratastool. Reisijal on keelatud tuua terminali või laevale pagasit, mis on ohtlik või häiriv inimestele ja nende pagasile või terminalile, sh. süttimis- ja plahvatusohtlikke kaupu, tuli- ja külmrelvi. Relvade ülevedu Linda Line’i laevadel ei ole lubatud. Vedajal on õigus toimetada selline pagas maale, teha kahjutuks või hävitada reisija kulul ning kompensatsioonikohustuseta. Vedajal on õigus kontrollida julgeolekukaalutlustel reisijate käsi- või muud pagasit nii terminalis kui laeval.

Vedaja vastutus
Vedaja vastutus määratakse kindlaks vastavuses rakendatava seadusega ja see on piiratud kohandatava seaduse või Ateena konventsiooni koos lisaprotokolli sätetega. Vedaja ei vastuta kahjustuse, surmajuhtumi või hilinemisest tuleneva kulu eest, mis on põhjustatud reisijatele või nende pagasile enne p.13.4. kindlaksmääratud meresõidu algust või lõppu.

Vedaja teenistuses olevate isikute, agendi ja iseseisvate lepingupartnerite vastutus
Nimetatud isikutel on veolepingu ja p.13.2. kohaselt rakendatava seaduse alusel vedajaga võrdsed õigused vastutusvabadusele ja vastutuspiirangule. Vedaja ja nimetatud isikute vastutus ei või ületada veolepingus ja p.13.2. kohaselt rakendatatavas rakendatavas seaduses toodud ülempiiri.